Search
Friday, January 20, 2017 ..:: Home ::.. Register  Login
 ThaiITTeacher Minimize

  
 ทักษะพื้นฐานโลก Minimize

  
 โทรทัศน์วิทยุ Minimize

  
 สวนภาษา Minimize

  
 ศาลาภาพยนตร์ Minimize

  
 นวัตกรรม กศ. Minimize

  
 ThaiITTeacher™ กิตติกรรมประกาศ Minimize

เว็บไซต์อีเลิร์นนิ่งเครือข่าย ThaiITTeacher eLearning Network ดำรงอยู่ใด้ถึงปัจจุบันนี้

ด้วยความอุปถัมภ์ของ อาจารย์รินจา ศรีชุมพล อดีตครู คศ.3 (คอมพิวเตอร์) โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

ซึ่งบัดนี้เธอเสียชีวิตแล้ว เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 11.40 น.

เพื่อเป็นอานิสงค์แก่เธอ จึงขอไว้อาลัยและขอประกาศเกียรติคุณไว้ ณ ที่นี้ เพื่อทราบทั่วกัน

อาจารย์อนนท์ ศรีชุมพล ผู้ดำเนินโครงการ


  
 ThaiITTeacher™ บทเรียนแนะนำที่น่าสนใจ Maximize

  
  ThaiITTeacher™ ห้องสมุดหนังสือเสียง Maximize

  
 ThaiITTeacher™ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-Book Minimize

STOU-84 พรรษาในหลวงของปวงชน

STOU-80 พรรษาราชินีศรีไผท

STOU-โลกนิติจำแลง

STOU-นิทานเทียบสุภาษิต

STOU-กลบทสุภาษิต

STOU-โครงสุภาษิตประจำภาพในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

STOU-กฤษณาสอนน้องคำฉันท์

STOU-โครงสุภาษิตโสฬศไตรยางค์

STOU-นิราศนรินทร์

STOU-นิราศเดือน

STOU-กากี กลอนสุภาพ

STOU-ศรีทะนนไชย

STOU-เฉลิมไตรภพ

STOU-เทพนิยายสงเคราะห์เรื่อง เมขลา-รามสูร พระคเณศ

STOU-อลินจิตต์คำฉันท์

STOU-พระยาฉัตทันต์

STOU-ศิริวิบุลกิตติ์

STOU-เรียงความแก้กระทู้ธรรม

STOU-นกกระจาบ

STOU-ท้าวมหาชมพู

STOU-ฉฬาภิชาติพิไสย

STOU-ทุคคตะสอนบุตร

STOU-ศิริวิบุลกิตติ์

STOU-เรียงความแก้กระทู้ธรรม

STOU-ลำนิทาน ท้าวกำพร้าผีน้อย

STOU-พระมาลัยคำหลวง

STOU-มหาชาติคำฉันท์

STOU-ธรรมเนียมราชตระกูลในกรุงสยาม

STOU-อัธยาตมวิทยา

STOU-หลักราชการ

STOU-สยามหรือไทย

STOU-อินทรีย์หกทางคดีโลก

STOU-หนังสือเก่า

STOU-120 ปี บารมีพระปกเกล้า (สมุดภาพ)

STOU-เมื่อวัยใสเขียนเรื่องภูมิปัญญาไทย

STOU-120 ปี บารมีพระปกเกล้า (ร้อยกรอง+กลอนสด)

STOU-คำให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรม

STOU-บันทึกรายวันของเซอร์จอห์น เบาริ่ง

STOU-จุลยุทธการวงศ์

STOU-คำแปลจามเทวีวงศ์ พงศาวดารเมืองหริปุญชัย

STOU-จดหมายเหตุ ร.ศ.112

STOU-จดหมายเหตุรายวัน ของ เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ

STOU-เจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจ

STOU-หนังสือคู่มือทหารและเสือป่าว่าด้วย กันป่วย

STOU-ตำราสรรพคุณยาและตำรายา

STOU-แมลงป่องทอง

สื่อมัลติมีเดีย และ CAI

ตู้ที่ 01  สื่อมัลติมีเดีย-ชีววิทยา ตู้ที่ 101   หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ตู้ที่ 102  สาระเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ตู้ที่ 106 

 เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์

ตู้ที่ 107  ศึกรถถัง สงครามโลก ครั้งที่ 2    BioChem-Star Project ของ MIT
ตู้ที่ 109

 วิดีทัศน์ พุทธประวัติ-เจ้าชายสิทธัตถะ

 

 หนังสือ ชุด อะตอม...เพื่ออนาคต

รายการหนังสื่อหลัก

ตู้ที่ 109

 วิดีทัศน์ พุทธประวัติ-เจ้าชายสิทธัตถะ

 

 สมุดภาพ พุทธประวัติ โดย เหม เวชกร

ตู้ที่ 11  ภาษาไทย ตู้ที่ 12  ภาษาไทย
ตู้ที่ 13  ภาษาไทย ตู้ที่ 20  ภาษา ศิลปะ วัฒนธรรม
ตู้ที่ 21  ภาษาไทย ตู้ที่ 22  ภาษา ศิลปะ วัฒนธรรม
    ตู้ที่ 18  วิทยาศาสตร์
ตู้ที่ 17  วิทยาศาสตร์ ตู้ที่ 19  วิทยาศาสตร์
ตู้ที่ 14  คณิตศาสตร์ ตู้ที่ 15  คณิตศาสตร์
ตู้ที่ 23  สุขศึกษา ตู้ที่ 24  สุขศึกษาและพละศึกษา
ตู้ที่ 25  สุขศึกษาและพละศึกษา ตู้ที่ 27  ศิลปะ ประดิษฐ์ ดนตรีและนาฎศิลป์
ตู้ที่ 29  การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี ตู้ที่ 30  การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี
ตู้ที่ 31  การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี ตู้ที่ 32  ภาษาต่างประเทศ
ตู้ที่ 33  ภาษาต่างประเทศ ตู้ที่ 53  สำหรับครูอาจารย์และผู้สนใจ
ตู้ที่ 57  สำหรับครูอาจารย์และผู้สนใจ ตู้ที่ 58  สำหรับครูอาจารย์และผู้สนใจ
ตู้ที่ 59  การปฏิรูปการเรียนรู้    
ตู้ที่ 61  การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ตู้ที่ 62  การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการในชุมชน
ตู้ที่ 64  วิจัย รายงานการวิจัย สรุปผลวิจัย ตู้ที่ 65  ภาษาไทย ชุด ภาษาไทยพื้นฐาน
ตู้ที่ 66  หน้งสือเรียนภาษาไทย ตู้ที่ 74  การสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต
ตู้ที่ 75  หนังสือเรียนสังคมศึกษา ตู้ที่ 77  สังคมศึกษา อิสลามศึกษา
ตู้ที่ 78  สังคมศึกษา อิสลามศึกษา ตู้ที่ 81  สุขศึกษาและพละศึกษา
 ตู้ที่ 84  วิชาอาชีพเกี่ยวกับศิลปะ    
ตู้ที่ 89  ภาษาต่างประเทศ ตู้ที่ 96  ภาษาฝรั่งเศส
 ตู้ที่ 99  สามก๊ก โดย เรืองวิทยาคม ตู้ที่ 100  แบบเรียนภาษาไทย ชุด มานีมานะ
       
ตู้ที่ 104  นิทานภาษาอังกฤษ ตู้ที่ 103  งานพับกระดาษ Origami
   วิทยาศาสตร์การบิน ตู้ที่ 105  มายากลสากล
   การประกอบเครื่องบังคับวิทยุอย่างง่าย  

 Eclipse and Java สำหรับผู้เริ่มต้น

 

 บทเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

 

 สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน


  
 ThaiITTeacher™ eLearning คือ อะไร? Minimize

eLearning ในความหมายของเครือข่ายอีเลิร์นนิ่ง ThaiITTeacher eLearning Network

 

eLearning คือ วิทยาการเรียนรู้บนเครือข่าย ICT ที่ทุกคนเข้าถึงได้ รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา

เนื้อหาบทเรียนเริ่มตั้งแต่สื่ออย่างง่าย อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์ pdf จนถึงสื่อมัลติมีเดียโต้ตอบและ/หรือพลวัตรชั้นสูง

โดยที่ สื่อมัลติมีเดียโต้ตอบและ/หรือพลวัตรชั้นสูง ประกอบด้วย ภาพเคลื่อนไหว (animations) เสียง และ วิดีทัศน์

ทั้งที่มีเนื้อหาแบบคงที่ และ/หรือที่มีเนื้อหาพลวัตร ไม่คงที่ ไม่ซ้ำ จำเจ ที่โต้ตอบแบบทันทีทันใดกับผู้ใช้ตามตรรก สถานการณ์ และเงื่อนไขที่กำหนด


  
 ThaiITTeacher™ ร่วมมือกับ สพป.กจ.1 ติดตั้งอีเลิร์นนิ่งเซิร์ฟเวอร์ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ มานีมานะ บทเรียนเสริมและแก้ปัญหาการอ่าน Maximize

  
 ThaiITTeacher™ สูตรคูณแม่ 10-19 คิดในใจ ใช้สมาธิ ไม่ท่องจำ Minimize

สูตรคูณ แม่ 10 ถึง แม่ 19 (ไม่ต้องท่องจำ) คิดในใจและใช้สมาธิ

3 ศาสตร์หลักการศึกษาโลก คือ การอ่าน คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ (The 3 Main Global Cradle in Education are Reading, Mathematics and Science.)

นำบทสรุปไปฝึกนักเรียน...ดีกว่าการท่องจำ...ฝึกทุกวัน

สูตรคูณ แม่ 2 ถึง แม่ 9 แบบ Row-Column

สูตรคูณ แม่ 2

สูตรคูณ แม่ 3

สูตรคูณ แม่ 4

สูตรคูณ แม่ 5

สูตรคูณ แม่ 6

สูตรคูณ แม่ 7

สูตรคูณ แม่ 8

สูตรคูณ แม่ 9

3 ศาสตร์หลักการศึกษาโลก คือ การอ่าน คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ (The 3 Main Global Cradle in Education are Reading, Mathematics and Science.)

สื่อบทเรียน บ่มเพาะ ปลูกฝัง การอ่านคำหรือพยางค์ในภาษาอังกฤษ...ฝึกทุกวัน

It's Fun to Read-สนุกกับการอ่าน

Unit-0

Unit-1

Unit-2

Unit-3

Unit-4

Unit-5

Unit-6

Unit-7

Unit-8

Unit-9

Unit-10

Who am I?

Starfall-Word Builder

One Rice Thousand Gold


  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ การเรียนคณิตศาสตร์แบบรูปธรรม Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องฝึกทักษะเชิงกระบวนการและการเขียนโปรแกรม Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ สาระเรียนรู้ OBEC Contents Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ สาระเรียนรู้แกนกลาง Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ การศึกษาปฐมวัย เด็กเล็ก Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ การดนตรีพัฒนาพหุปัญญา Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ การส่งเสริมความคิด จินตนาการ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ศูนย์วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ การไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ การฝึกบินเครื่องบังคับวิทยุ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ หุ่นยนต์ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ ดาราศาสตร์ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ ดนตรี นาฎศิลป์ และนันทนาการ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ ศิลปะ เรขศิลป์ และการออกแบบ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ คณิตศาสตร์ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ ภาษาไทย Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ ภาษาต่างประเทศ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ ภาษาจีน Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ สุขศึกษาและพลศึกษา Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ การงานอาชีพและเทคโนโลยี Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ แผนการจัดกิจกรรมออนไลน์ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการชีวิต วิถีพุทธวิถีไทย เศรษฐกิจพอเพียง Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิติการ อาเซียน (AEC) Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ประชาสัมพันธ์ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ Users Online วันนี้ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ เกมการศึกษา Maximize

  
 สถิติเครือข่าย Minimize

  
 ชุมชนอีเลิร์นนิ่ง Minimize

  
 เครื่องมือ Minimize

  
 Sponsors Maximize

  
ดำเนินการโดย อาจารย์อนนท์ ศรีชุมพล โทร. 081-880-2691   Terms Of Use  Privacy Statement
DotNetNuke® is copyright 2002-2017 by DotNetNuke Corporation